ALGEMENE VOORWAARDEN
ARTIKEL 1       IDENTITEIT VAN HANDELSONDERNEMING MN B.V.
De website, toegankelijke via het adres www.leonidas-bonbons.nl, hierna genoemd “Website”, uitgebaat door Handelsonderneming Min b.v., gevestigd te Westelijke Havendijk 17B, 4703RA Roosendaal. opgenomen in de Handelsregister KVK onder het nummer 20110725
hierna genoemd “Handelsonderneming Min b.v.”.
Telefoonnummer: 0031165534141
e-mailadres: min-bv@leonidas-bonbons.nl
 
 
ARTIKEL 2       DEFINITIES
Koper: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door H.o. Min b.v. op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.
Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen H.o. Min b.v.  en de Koper inzake Chocoladeproducten of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.
Chocoladeproducten: elk Chocoladeproduct dat te koop wordt aangeboden door H.o. Min b.v.  op de Website.
Website: de website van H.o. Min b.v., toegankelijk via www.leonidas-bonbons.nl
Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van H.o. Min b.v.  en de Koper kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.
 
ARTIKEL 3       TOEPASSELIJKHEID
Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk aanbod van H.o. Min b.v.  en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen H.o. Min b.v.  en de Koper.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van H.o. Min b.v.  als webwinkelier aan de Koper, iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten en/of diensten verwerft of gebruikt.
Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht om dergelijke bestelling te weigeren.
Indien een Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt een kopie van de Algemene Voorwaarden samen met de bestellingbevestiging, of ten laatste bij de levering aan de Koper bezorgd, en dit in een formaat dat deze kan opslaan of afdrukken.
Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke Chocoladeproducten – of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, en er tussen de Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door H.o. Min b.v.  wordt ingestemd.
H.o. Min b.v.  behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.
Door het gebruik van de Websites van H.o. Min b.v. en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en H.o. Min b.v., met betrekking tot de erin opgenomen materie.
 
 
ARTIKEL 4       AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de Website worden vermeld en zolang de voorraad strekt.
Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.
H.o. Min b.v.  beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat ze verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. In het geval dat H.o. Min b.v. gebruik maakt van afbeeldingen voor de aangeboden Chocoladeproducten en/of diensten, worden deze zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. Vergissen is echter menselijk en als H.o. Min b.v. zich overduidelijk vergist heeft, is deze niet verplicht om alsnog te leveren. De afbeeldingen hebben geen contractuele waarde.
Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, dan wel per mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres, en zodra H.o. Min b.v. voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen.
 
In het geval dat uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan H.o. Min b.v. niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de door de Koper gedane bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
De consument die Chocoladeproducten aankoopt bij H.o. Min b.v. is de eindconsument. De Chocoladeproducten mogen op geen enkele wijze doorverkocht worden.
 
ARTIKEL 5       BESTELLING
Om online een Chocoladeproduct aan te kopen dient het Chocoladeproduct toegevoegd te worden aan het winkelmandje, waarna de contact- en facturatiegegevens van de Koper dienen te worden ingegeven. Hierna kan de Koper de wijze van levering kiezen en het adres: thuisadres, specifiek afleveradres,…Bij de laatste stap komt de Koper terecht op een overzichtspagina, waar de Algemene Voorwaarden aanvaard worden en de betaling bevestigd wordt door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting” of een overeenkomstige formulering. Als deze stappen doorlopen zijn, is de aankoop definitief.
 
ARTIKEL 6       PRIJZEN
Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW of enige andere belasting opgelegd door de overheden.
De prijs wordt gefactureerd in de valuta waarin de Koper zijn bestelling heeft geplaatst.
De Koper is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke H.o. Min b.v. in haar orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door H.o. Min b.v. worden gecorrigeerd.
Leveringskosten en retourkosten worden duidelijk aan de Koper meegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijke aan de Koper meegedeeld.
 
 
ARTIKEL 7       BETALING
Bij bestellingen via de Website kan op volgende wijzen betaald worden:
IDEAL
BANKOVERSCHRIJVING
REMBOURS
H.o. Min b.v. kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van de betalingsmogelijkheden zullen tevens worden bekendgemaakt via de Website.
Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Koper te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.
Betalingen worden verwerkt via Docdata
 
ARTIKEL 8       LEVERING EN LEVERINGSTERMIJN
Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd. H.o. Min b.v. streeft ernaar om de bestelling te leveren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de Gebruiker verhaald zullen worden.
Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat.
Indien een Chocoladeproduct, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het Chocoladeproduct weer beschikbaar is. H.o. Min b.v. streeft ernaar vertragingen binnen 1 à 3 werkdagen per e-mail aan de Koper te melden.
Als er niet tijdig geleverd kan worden, verwittigd H.o. Min b.v. de Koper voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als H.o. Min b.v. dit niet doet, kan de Koper kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval betaald H.o. Min b.v. uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
De verzendingen gebeuren steeds op risico van H.o. Min b.v. De Koper moet zich bijgevolg geen zorgen maken over Chocoladeproducten die verloren zouden gaan in de post. Worden Chocoladeproducten echter teruggezonden, dan is de Koper verantwoordelijk voor het transport.
Zodra de te leveren Chocoladeproducten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
Vanaf het moment van ontvangst door de consument dienen de Chocoladeproducten, gezien de aard van het Chocoladeproduct, onmiddellijk op een koele droge plaats opgeslagen te worden.
De Koper of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment van de levering van het Chocoladeproduct om dit in ontvangst te nemen. Wanneer dit niet het geval is, wordt een tweede afspraak gemaakt met de Koper voor de levering van het Chocoladeproduct.
H.o. Min b.v. is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer:
de Koper een onjuist of verouderd adres opgeeft;
niemand aanwezig is op het adres opgegeven door de Koper;
de Koper niet ogenblikkelijk (binnen 24 uren) een juist/nieuw adres opgeeft.
De totale aansprakelijkheid van H.o. Min b.v. bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het Chocoladeproduct / de producten in kwestie.
Gezien de aard van het Chocoladeproduct worden postbusadressen niet aanvaard.
 
ARTIKEL 9       HERROEPINGSRECHT
Volgens het Wetboek Economisch Recht, geldt er geen herroepingsrecht voor voedingsmiddelen, bederfelijke waren en volgens specificaties van de Koper vervaardigde Chocoladeproducten. Elke aankoop is dus definitief en wordt door H.o. Min b.v. niet teruggenomen.
 
ARTIKEL 10    EIGENDOMSVOORBEHOUD
Eigendom van een Chocoladeproduct gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit Chocoladeproduct volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 
ARTIKEL 11    BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID
De Website wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correcte werking ervan. H.o. Min b.v. is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt ingevolge onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of gedateerde inhoud of taalfouten op de Website.
In ieder geval zal de aansprakelijkheid van H.o. Min b.v. voor eventuele schade steeds beperkt zijn tot het bedrag van de laatste bestelling.
H.o. Min b.v. stelt alles in het werk om een toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen, en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan H.o. Min b.v. echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening tot de Website garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen van de toegang, zal H.o. Min b.v. alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de verkoop via internet. Deze kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen.
De websites waarnaar H.o. Min b.v. gebeurlijk linkt, worden niet door H.o. Min b.v. beheerd, gehost of onderhouden. H.o. Min b.v. is dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.
 
ARTIKEL 12    CONFORMITEIT EN GARANTIE
H.o. Min b.v. garandeert dat de producten conform zijn aan de gedane bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper mag hebben rekening houdende met de specificaties van het Chocoladeproduct. H.o. Min b.v. verzekerd daarenboven dat haar Chocoladeproducten voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.
De producten verkocht door H.o. Min b.v. zijn verse voedingsmiddelen. H.o. Min b.v. doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er een correcte en veilige levering zal plaatsvinden, rekening houdende met de versheid van haar Chocoladeproducten, maar kan geen absolute garantie geven over de kwaliteit van het vervoer. De consument is daarenboven verplicht de ontvangen Chocoladeproducten onmiddellijk op een koele en droge plaats te bewaren om zo de kwaliteit van de Chocoladeproducten te waarborgen.
H.o. Min b.v. levert de Chocoladeproducten door middel van gekoelde verzending om zo de kwaliteit van haar Chocoladeproducten zo veel als mogelijk te waarborgen. Bij een buitentemperatuur van boven de 22 graden versturen wij geen chocoladeproducten. In het uitzonderlijke geval dat de kwaliteit van de levering toch zou aangetast zijn moet de Koper onmiddellijk, direct op het moment van levering, hiervan het bewijs leveren. Op de Koper rust immer de verplichting om onmiddellijk na ontvangst de Chocoladeproducten nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het Chocoladeproduct of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn (bijvoorbeeld wanneer de producten niet meer vers zouden zijn, of werden beschadigd tijdens het vervoer), moeten dan ook ONMIDDELLIJK door de Koper aan H.o. Min b.v. telefonisch of per e-mail ter kennis worden gebracht en dit ten laatste binnen de 4 uur na de ontvangst.
Gebreken die veroorzaakt zijn door het niet tijdig plaatsen op een koele droge plaats door de consument kunnen niet verhaald worden op H.o. Min b.v.
 
ARTIKEL 13    OVERMACHT
In geval van overmacht is H.o. Min b.v. niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van H.o. Min b.v. die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…
 
ARTIKEL 14    INTELLECTUELE EIGENDOM
De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatieve, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij H.o. Min b.v., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van H.o. Min b.v., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het Chocoladeproduct zelf.
 
ARTIKEL 15    KLACHTENPROCEDURE
H.o. Min b.v. doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Als de Koper toch klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze H.o. Min b.v. per mail contacteren op min-bv@leonidas-bonbons.nl . H.o. Min b.v. beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Bij elke klacht wordt er getracht om deze binnen de 7 werkdagen te behandelen.
 
ARTIKEL 17    TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
ARTIKEL 18    DIVERSE BEPALINGEN
Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met H.o. Min b.v.  op volgend adres: Handelsonderneming Min b.v. Westelijke Havendijk 17B, 4703RA Roosendaal per e-mail: min-bv@leonidas-bonbons.nl of per telefoon: 0031165534141